Web
 Analytics
Cổ phiếu T12 - (SGX) | Tat Seng Packaging Group Ltd - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-23 04:05:54)

SGD 0.56
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
SGD 0.56 >> N/A

T12 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
48
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
48
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
49
GREAT
  Price 0.56
  PBV / Sector
0.61 / 1.59
GREAT
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
5.08 / -66.00
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.29 / 1.07
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.02 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.02 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.35 / 11.97
  NPM Average (%) / Sector
6.04 / 8.38
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.14 / 0.57
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.35 / 7.25
  ROA Average (%) / Sector
5.70 / 6.14
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.63 / -1.19
  ROE (%) / Sector
11.12 / 15.74
  ROE Average (%) / Sector
14.30 / 12.41
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.87 / -1.83
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
5.36 / 3.96
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.08 / 3.36
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.82 / 1.69
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-23 04:12:45
  SymbolT12
  NameTat Seng Packaging Group Ltd
  SectorContainers and Packaging
  MarketSGX
  Listed Shares157.20 M
  Par Value0.20
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 87.25 / 4,140.51 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks