Web
 Analytics
Cổ phiếu T15 - (SGX) | Tan Chong International Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-23 04:05:54)

SGD 2.05
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
SGD 2.05 >> N/A

T15 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 15) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

15

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
297
  Magic Formula Rank by ROE
297
  Magic Formula Rank by ROIC
297
  Price 2.05
  PBV / Sector
0.40 / 0.90
GREAT
  Earning Per Share -0.02
  PE / Sector
101.88 / 37.67
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.15 / -1.19
  Average 1M Daily Value
0.06 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.05 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-1.30 / 8.44
  NPM Average (%) / Sector
1.66 / 6.26
  NPM Change Average (%) / Sector
0.09 / 1.31
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.20 / 2.85
  ROA Average (%) / Sector
1.41 / 1.63
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.90 / -0.67
  ROE (%) / Sector
-0.79 / 11.20
  ROE Average (%) / Sector
2.91 / 7.31
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.42 / 2.31
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
  Dividend (%) / Sector
5.85 / 5.38
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.86 / 3.66
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.31 / 1.71
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-23 04:12:45
  SymbolT15
  NameTan Chong International Limited
  SectorDistributors
  MarketSGX
  Listed Shares2,013.31 M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 4167.55 / 8,049.72 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks