Web
 Analytics
Cổ phiếu DNA - (UNQ-VNM) | An Giang Power and Water Supply Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-02-27

Stock Check  (Updated: 2021-02-26 08:00:44)

An Giang Power and Water Supply Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: UNQ-VNM

Compare   Watchlist   Myport
VND 21,000.00
Price
0.00 (%)
Day Change

Not enough data to analyze.

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
146
  Magic Formula Rank by ROE
146
  Magic Formula Rank by ROIC
165
  Price 21,000.00
  PBV / Sector
0.96 / 1.08
GREAT
  Earning Per Share 622.00
  PE / Sector
8.05 / 7.95
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.61 / 0.00
  Average 1M Daily Value
N/A
  Average 1W Daily Value
N/A
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính56%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.02 / 18.91
  NPM Average (%) / Sector
7.92 / 13.17
  NPM Change Average (%) / Sector
1.08 / 8.13
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 3.51
  ROA Average (%) / Sector
2.33 / 4.64
  ROA Change Average (%) / Sector
3.79 / 0.46
GREAT
  ROE (%) / Sector
11.65 / 9.69
  ROE Average (%) / Sector
6.20 / 11.44
  ROE Change Average (%) / Sector
6.40 / -1.25
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.53
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -2.43
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-02-27 07:48:21
  SymbolDNA
  NameAn Giang Power and Water Supply Joint Stock Company
  SectorElectric Utilities
  MarketUNQ-VNM
  Listed Shares51.09 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.0730 / 2.19
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks