Web
 Analytics
Cổ phiếu GDT - (HOSE) | Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-27 08:05:39)

Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 38,000.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 38,000.00 >> N/A

GDT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
68
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
68
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
75
GOOD
  Price 38,000.00
  PBV / Sector
2.32 / -0.36
  Earning Per Share 1,261.00
  PE / Sector
9.07 / 1.44
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.32 / -0.09
  Average 1M Daily Value
674.18 M
  Average 1W Daily Value
656.25 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.52 / 7.69
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
24.57 / -1.38
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-5.72 / -15.94
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.85 / 6.04
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
15.96 / 3.72
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.50 / -5.13
  ROE (%) / Sector
31.67 / 2.16
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
34.83 / 10.89
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-10.11 / 57.01
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
5.26 / 2.24
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
11.01 / 2.91
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.45 / 0.97
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-27 08:12:27
  SymbolGDT
  NameDuc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
  SectorHousehold Durables
  MarketHOSE
  Listed Shares16.89 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.64 M / 0.59 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks