Web
 Analytics
Cổ phiếu HVN - (UNQ-VNM) | Vietnam Airlines JSC - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-26 08:00:43)

VND 25,800.00
Price
250.00 (0.98%)
Day Change
VND 25,800.00 >> N/A

Not enough data to analyze.

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score15
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 25,800.00
  PBV / Sector
3.22 / 3.68
  Earning Per Share -2,798.59
  PE / Sector
-6.67 / 29.82
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / -0.47
GREAT
  Average 1M Daily Value
26,792.93 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
20,736.06 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-66.22 / 21.38
  NPM Average (%) / Sector
-11.13 / 11.99
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.16 / -0.76
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-17.28 / -1.91
  ROA Average (%) / Sector
-1.13 / 8.36
  ROA Change Average (%) / Sector
0.81 / -5.90
  ROE (%) / Sector
-119.03 / 29.59
  ROE Average (%) / Sector
-12.08 / 47.59
  ROE Change Average (%) / Sector
2.49 / -46.89
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.97
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-26 08:00:43
  SymbolHVN
  NameVietnam Airlines JSC
  SectorAirlines
  MarketUNQ-VNM
  Listed Shares1,418.29 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 36.59 M / 55.16 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks