Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Downtrend"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
1.31
77
stone_small_igrowth
2.20
69
stone_small_igrowth
1.15
69
stone_small_igrowth
Stock Price Quality Overall
14.60
100
stone_small_igood
33.75
100
stone_small_igood
75.25
100
stone_small_igood
Stock Price Quality Overall
14.80
100
stone_small_idividend
6.30
85
stone_small_idividend
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
0.37
96
stone_small_alltiming
1.47
96
stone_small_alltiming
15.20
96
stone_small_alltiming
Stock Price Timing Overall
3.58
27
stone_small_social
21.60
91
stone_small_social
9.70
28
stone_small_social
Stock Price Timing Overall
Stock Price Timing Overall
2.08
66
stone_small_rsi
0.49
96
stone_small_rsi
2.40
91
stone_small_rsi
Stock Price Timing Overall
62.25
64
stone_small_stochastic
5.35
66
stone_small_stochastic
7.35
91
stone_small_stochastic

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
1.31
77
stone_small_topwatch
71.00
85
stone_small_topwatch
4.44
85
stone_small_topwatch

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
3.58
62
stone_small_topsocial
21.60
62
stone_small_topsocial
0.02
23
stone_small_topsocial

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
14.90
85
stone_small_roe
21.00
31
stone_small_roe
1.71
46
stone_small_roe
Stock Price Quality Overall
14.90
85
stone_small_roic
21.00
31
stone_small_roic
1.51
54
stone_small_roic

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
stone_small_gainer CCET 1.91 +26.49% 129,029,800
stone_small_gainer TWZ 0.05 +25.00% 8,858,800
stone_small_gainer AJA 0.19 +18.75% 34,207,800
stone_small_gainer BROOK 0.46 +17.95% 204,736,500
stone_small_gainer MNIT 2.50 +16.82% 332,400
stone_small_gainer NATION 0.07 +16.67% 122,700
stone_small_gainer TTA 6.20 +14.81% 94,732,400
stone_small_gainer PSL 9.45 +10.53% 57,582,300
stone_small_gainer CIG 0.12 +9.09% 19,989,100
stone_small_gainer RCL 21.60 +9.09% 12,740,100
Overall Stock Last Change Volume
stone_small_loser JCKH 0.03 -25.00% 465,900
stone_small_loser PPPM 0.05 -16.67% 6,082,400
stone_small_loser OTO 0.89 -13.59% 79,588,800
stone_small_loser COTTO 1.85 -13.55% 2,170,500
stone_small_loser TFI 0.08 -11.11% 226,500
stone_small_loser CHO 1.94 -9.35% 2,344,800
stone_small_loser FANCY 0.40 -9.09% 366,000
stone_small_loser JKN 0.52 -8.77% 29,406,400
stone_small_loser SAF 0.81 -7.95% 45,000
stone_small_loser MALEE 9.40 -7.84% 16,078,300