Web
            Analytics
Cổ phiếu SVI - (SET) | SVI PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-17 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 7.85
Price
0.10 (1.29%)
Day Change
Social: 50

SVI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
324
  Magic Formula Rank by ROE
324
  Magic Formula Rank by ROIC
238
  Price 7.85
  PBV / Sector
2.35 / 3.25
  Earning Per Share 0.15
  PE / Sector
15.24 / 21.90
  PEG or PE/Growth / Sector
0.57 / -7.11
GOOD
  Average 1M Daily Value
10.49 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
13.61 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.10 / 6.93
  NPM Average (%) / Sector
5.89 / 6.85
  NPM Change Average (%) / Sector
18.73 / -12.67
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.92 / 9.58
  ROA Average (%) / Sector
9.34 / 9.10
  ROA Change Average (%) / Sector
5.36 / -27.74
  ROE (%) / Sector
15.96 / 13.88
  ROE Average (%) / Sector
21.80 / 14.03
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
6.64 / -18.93
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.74 / 2.95
  Dividend Average (%) / Sector
10.85 / 3.66
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-5.86 / 36.71
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-15 05:20:32
  Symbol SVI
  Name SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Technology >> Electronic Components
  Market SET
  Listed Shares 2,153.21 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 16,687.38 / 143,934.79
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks