Web
 Analytics
Cổ phiếu NWR - (SET) | NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-12-07

Stock Check  (Updated: 2021-12-07 02:30:02)

NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.00
Price
0.05 (5.00%)
Day Change

NWR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 23) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

23

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng39%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.14 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score26
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 1.00
  PBV / Sector
1.09 / 1.53
GREAT
  Earning Per Share -0.24
  PE / Sector
N/A / 41.06
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -0.53
  Average 1M Daily Value
15.53 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
27.42 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận41%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-7.64 / 6.66
  NPM Average (%) / Sector
-2.84 / 2.60
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.39 / 2.58
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-4.30 / 5.57
  ROA Average (%) / Sector
-0.15 / 4.89
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.15 / 0.53
  ROE (%) / Sector
-32.17 / 8.00
  ROE Average (%) / Sector
-9.72 / 7.38
  ROE Change Average (%) / Sector
-6.63 / -0.13
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.98
  Dividend Average (%) / Sector
9.30 / 4.06
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.14
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolNWR
  NameNAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
  SectorProperty & Construction >> Construction Services
  MarketSET
  Listed Shares2,585.48 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,585.48 / 6,868.61
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks