Web
 Analytics
Cổ phiếu STI - (MAI) | Stonehenge Inter Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 03:41:53)

Stonehenge Inter Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 7.80
Price
-0.35 (-4.29%)
Day Change

STI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng55%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.02 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score33
  Magic Formula Rank by ROA
69
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
69
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
66
GOOD
  Price 7.80
  PBV / Sector
2.78 / 5.11
  Earning Per Share 0.15
  PE / Sector
12.79 / 20.88
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.18 / 1.36
GREAT
  Average 1M Daily Value
6.91 M
  Average 1W Daily Value
9.59 M
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.79 / 31.56
  NPM Average (%) / Sector
10.63 / 21.14
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.72 / 18.46
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.74 / 11.78
  ROA Average (%) / Sector
11.56 / 10.75
  ROA Change Average (%) / Sector
-4.22 / 2.50
  ROE (%) / Sector
22.87 / 24.80
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
23.84 / 22.34
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.61 / 6.25
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
5.13 / 4.42
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.73 / 4.47
  Dividend Change Average (%) / Sector
3.71 / 0.63
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 03:46:00
  SymbolSTI
  NameStonehenge Inter Public Company Limited
  SectorProfessional Services
  MarketMAI
  Listed Shares268.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2090.4000 / 4618.03
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks