Web
            Analytics
Cổ phiếu BJCHI - (SET) | BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-18 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.32
Price
-0.01 (-0.75%)
Day Change
Social: 11

BJCHI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 11
  Magic Formula Rank by ROA
354
  Magic Formula Rank by ROE
354
  Magic Formula Rank by ROIC
298
  Price 1.32
  PBV / Sector
0.57 / 0.95
GREAT
  Earning Per Share 0.19
  PE / Sector
6.07 / 23.21
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.08 / -0.40
  Average 1M Daily Value
1.82 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.76 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
40.55 / 7.54
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
9.97 / 3.89
  NPM Change Average (%) / Sector
379.93 / 18.25
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.63 / 5.19
  ROA Average (%) / Sector
2.16 / 4.52
  ROA Change Average (%) / Sector
159.23 / -15.37
GREAT
  ROE (%) / Sector
9.62 / 7.19
  ROE Average (%) / Sector
2.91 / 6.99
  ROE Change Average (%) / Sector
141.64 / -8.62
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
6.06 / 4.38
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.87 / 4.33
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
69.95 / 14.07
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-18 05:19:40
  Symbol BJCHI
  Name BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
  Sector Property & Construction >> Construction Services
  Market SET
  Listed Shares 1,599.69 M
  Par Value 0.25
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,111.59 / 4,071.93
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks