Web
            Analytics
Cổ phiếu SRICHA - (SET) | SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-05-29 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 9.55
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 8

SRICHA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 67%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Good" Section
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 8
  Magic Formula Rank by ROA
98
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
98
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
98
GOOD
  Price 9.55
  PBV / Sector
1.43 / 1.03
GOOD
  Earning Per Share 0.96
  PE / Sector
6.47 / 24.78
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.08 / -0.45
GREAT
  Average 1M Daily Value
2.93 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
6.73 M
Yếu tố Kỹ thuật 85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
34.36 / 7.54
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
13.29 / 3.89
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
134.29 / 18.25
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
24.07 / 5.19
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
12.15 / 4.52
  ROA Change Average (%) / Sector
85.38 / -15.37
GREAT
  ROE (%) / Sector
24.58 / 7.19
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
12.75 / 6.99
  ROE Change Average (%) / Sector
109.76 / -8.62
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
2.62 / 4.13
  Dividend Average (%) / Sector
4.11 / 4.24
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
37.32 / 13.48
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-05-29 05:19:43
  Symbol SRICHA
  Name SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
  Sector Property & Construction >> Construction Services
  Market SET
  Listed Shares 309.88 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,959.34 / 4,387.87
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks