Web
            Analytics
Cổ phiếu A5 - (MAI) | ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-23

Stock Check  (Updated: 2024-02-23 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.24
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 40

A5 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 60%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 40
  Magic Formula Rank by ROA
230
  Magic Formula Rank by ROE
230
  Magic Formula Rank by ROIC
137
  Price 3.24
  PBV / Sector
3.15 / 2.50
  Earning Per Share 0.29
  PE / Sector
10.56 / 29.88
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.27 / -0.31
GREAT
  Average 1M Daily Value
5.03 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
4.40 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 79%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
31.70 / 11.90
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
15.74 / -22.36
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
51.85 / 157.77
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
16.69 / 10.45
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
8.89 / 8.57
  ROA Change Average (%) / Sector
75.22 / -7.50
GREAT
  ROE (%) / Sector
35.07 / 14.77
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
16.42 / 10.97
  ROE Change Average (%) / Sector
66.89 / 5.46
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 4%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 4.59
  Dividend Average (%) / Sector
0.25 / 4.03
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 56.99
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-23 05:20:02
  Symbol A5
  Name ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction
  Market MAI
  Listed Shares 1,209.38 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,918.41 / 3,693.97
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks