Web
 Analytics
Cổ phiếu A5 - (MAI) | ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-01

Stock Check  (Updated: 2022-12-01 02:15:02)

ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.90
Price
-0.16 (-4.10%)
Day Change

A5 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng50%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.18 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score57
  Magic Formula Rank by ROA
706
  Magic Formula Rank by ROE
706
  Magic Formula Rank by ROIC
543
  Price 3.90
  PBV / Sector
5.41 / 4.08
  Earning Per Share 0.06
  PE / Sector
49.09 / 38.43
  PEG or PE/Growth / Sector
3.29 / 0.08
  Average 1M Daily Value
99.30 M
  Average 1W Daily Value
250.18 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.48 / 10.36
  NPM Average (%) / Sector
-19.98 / 0.51
  NPM Change Average (%) / Sector
39.16 / 3.80
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.31 / 10.78
  ROA Average (%) / Sector
0.52 / 7.60
  ROA Change Average (%) / Sector
9.47 / 1.37
GREAT
  ROE (%) / Sector
11.58 / 13.81
  ROE Average (%) / Sector
-12.69 / 8.71
  ROE Change Average (%) / Sector
30.55 / 2.16
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư8%
X
  Dividend (%) / Sector
0.26 / 3.16
  Dividend Average (%) / Sector
0.26 / 3.60
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.11
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-01 05:51:27
  SymbolA5
  NameASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Property & Construction
  MarketMAI
  Listed Shares1,209.38 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,716.60 / 5,126.05
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks