Web
 Analytics
Cổ phiếu AU - (MAI) | AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 10.20
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

AU Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
855
  Magic Formula Rank by ROE
855
  Magic Formula Rank by ROIC
873
  Price 10.20
  PBV / Sector
10.32 / 5.50
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
167.86 / 51.17
  PEG or PE/Growth / Sector
-354.93 / -39.25
  Average 1M Daily Value
15.44 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
9.92 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính60%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
1.35 / 12.31
  NPM Average (%) / Sector
15.28 / 10.79
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.46 / 0.00
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.72 / 16.44
  ROA Average (%) / Sector
16.03 / 12.65
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.19 / 1.29
  ROE (%) / Sector
6.14 / 18.69
  ROE Average (%) / Sector
15.01 / 14.05
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.98 / 1.23
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
0.59 / 2.55
  Dividend Average (%) / Sector
1.79 / 3.44
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.89 / 0.40
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolAU
  NameAFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Agro & Food Industry
  MarketMAI
  Listed Shares815.62 M
  Par Value0.10
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 8,319.36 / 4,925.50
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks