Web
 Analytics
Cổ phiếu AYUD - (SET) | ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-08-11

Stock Check  (Updated: 2022-08-12 02:30:02)

ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 43.75
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

AYUD Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng50%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.08 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
514
  Magic Formula Rank by ROE
514
  Magic Formula Rank by ROIC
535
  Price 43.75
  PBV / Sector
1.14 / 2.72
GREAT
  Earning Per Share 0.97
  PE / Sector
13.00 / 17.75
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.15 / 0.46
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.15 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.06 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận39%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
24.66 / 14.22
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
17.50 / 8.97
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.28 / 1.19
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.74 / 6.77
  ROA Average (%) / Sector
4.03 / 4.87
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.21 / 0.52
  ROE (%) / Sector
8.45 / 25.20
  ROE Average (%) / Sector
5.87 / 13.17
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.10 / 3.94
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
X
  Dividend (%) / Sector
3.52 / 3.75
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.96 / 3.93
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.48 / 0.20
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-08-12 05:21:25
  SymbolAYUD
  NameALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
  SectorFinancials >> Insurance
  MarketSET
  Listed Shares389.27 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 17,030.43 / 30,343.93
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks