Web
 Analytics
Cổ phiếu BCT - (SET) | BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 46.00
Price
-0.25 (-0.54%)
Day Change

BCT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng35%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.06 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 46.00
  PBV / Sector
0.00 / 2.16
  Earning Per Share 3.13
  PE / Sector
N/A / 24.89
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -1.11
  Average 1M Daily Value
0.31 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.15 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
43.55 / 9.94
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
26.62 / 6.48
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.50 / -0.78
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
13.60 / 11.06
  ROA Average (%) / Sector
12.47 / 8.10
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.02 / -1.36
  ROE (%) / Sector
13.06 / 16.78
  ROE Average (%) / Sector
11.82 / 10.58
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.27 / -1.48
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư8%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 4.17
  Dividend Average (%) / Sector
2.39 / 4.96
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.15 / 0.18
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolBCT
  NameBIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
  SectorIndustrials >> Petrochemicals & Chemicals
  MarketSET
  Listed Shares300.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.00 / 48,511.98
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks