Web
 Analytics
Cổ phiếu DDD - (SET) | DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 17.70
Price
-0.10 (-0.56%)
Day Change

DDD Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score52
  Magic Formula Rank by ROA
710
  Magic Formula Rank by ROE
710
  Magic Formula Rank by ROIC
740
  Price 17.70
  PBV / Sector
1.20 / 3.13
GREAT
  Earning Per Share 0.34
  PE / Sector
23.49 / 25.26
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.12 / -0.80
  Average 1M Daily Value
27.62 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
8.49 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.52 / 20.23
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
10.09 / 13.87
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.93 / 4.62
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.84 / 19.00
  ROA Average (%) / Sector
5.38 / 14.09
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.91 / 4.83
  ROE (%) / Sector
5.09 / 22.29
  ROE Average (%) / Sector
4.95 / 18.74
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.34 / 5.71
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
4.85 / 3.37
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
0.97 / 2.86
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.23 / 0.11
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolDDD
  NameDO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorConsumer Products >> Personal Products & Pharmaceuticals
  MarketSET
  Listed Shares317.89 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,626.61 / 14,996.43
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks