Web
 Analytics
Cổ phiếu SO - (SET) | Siamrajathanee Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

Siamrajathanee Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 12.80
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

SO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.02 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score32
  Magic Formula Rank by ROA
362
  Magic Formula Rank by ROE
362
  Magic Formula Rank by ROIC
441
  Price 12.80
  PBV / Sector
5.04 / 4.88
  Earning Per Share 0.22
  PE / Sector
29.08 / 34.22
  PEG or PE/Growth / Sector
1.04 / 0.63
  Average 1M Daily Value
2.57 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.73 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính56%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.11 / 16.03
  NPM Average (%) / Sector
6.24 / 9.09
  NPM Change Average (%) / Sector
1.19 / 2.67
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
13.96 / 11.05
  ROA Average (%) / Sector
13.58 / 9.87
  ROA Change Average (%) / Sector
0.94 / 1.06
  ROE (%) / Sector
24.80 / 18.65
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
29.04 / 19.87
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-10.97 / -5.64
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.19 / 0.99
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.14
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.19
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-10-27 05:21:09
  SymbolSO
  NameSiamrajathanee Public Company Limited
  SectorServices >> Professional Services
  MarketSET
  Listed Shares372.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,761.60 / 6,963.30
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks