Web
 Analytics
Cổ phiếu SUC - (SET) | Saha-Union Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-07-29

Stock Check  (Updated: 2021-07-28 02:31:59)

Saha-Union Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 34.25
Price
-0.50 (-1.44%)
Day Change

SUC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng52%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.03 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
266
  Magic Formula Rank by ROE
266
  Magic Formula Rank by ROIC
273
  Price 34.25
  PBV / Sector
0.46 / 1.03
GREAT
  Earning Per Share 1.07
  PE / Sector
8.97 / -5.94
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.29 / 0.15
GREAT
  Average 1M Daily Value
1.05 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.13 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.04 / 9.27
  NPM Average (%) / Sector
11.33 / 5.65
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
0.63 / 1.95
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.47 / 1.84
  ROA Average (%) / Sector
2.47 / 1.15
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.61 / 0.36
  ROE (%) / Sector
5.79 / 4.27
  ROE Average (%) / Sector
5.89 / 1.89
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.57 / 0.53
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
X
  Dividend (%) / Sector
4.38 / 2.26
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.26 / 2.49
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.05 / -0.42
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-07-28 02:34:53
  SymbolSUC
  NameSaha-Union Public Company Limited
  SectorIndustrial Conglomerates
  MarketSET
  Listed Shares300.00 M
  Par Value10.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 10,275.00 / 18,623.74
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks