Web
 Analytics
Cổ phiếu UTP - (SET) | UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-01-20

Stock Check  (Updated: 2022-01-20 02:30:02)

UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 17.20
Price
-0.20 (-1.15%)
Day Change

UTP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng67%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
23
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
23
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
22
GREAT
  Price 17.20
  PBV / Sector
2.84 / 2.84
  Earning Per Share 1.14
  PE / Sector
11.44 / 11.44
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.37 / -2.37
  Average 1M Daily Value
60.05 M
  Average 1W Daily Value
40.46 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
21.67 / 21.67
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
23.90 / 23.90
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.33 / 0.33
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
27.14 / 27.14
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
27.82 / 27.82
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
0.79 / 0.79
  ROE (%) / Sector
26.32 / 26.32
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
29.52 / 29.52
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.72 / -1.72
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
X
  Dividend (%) / Sector
4.65 / 4.65
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.63 / 4.63
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.51 / 0.51
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-01-20 08:07:12
  SymbolUTP
  NameUNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorIndustrials >> Paper & Printing Materials
  MarketSET
  Listed Shares650.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 11,180.00 / 11,180.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks