Web
 Analytics
Cổ phiếu UTP - (SET) | UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-10-04

Stock Check  (Updated: 2022-10-05 02:30:01)

UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 16.20
Price
0.10 (0.62%)
Day Change

UTP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng61%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.20 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
83
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
83
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
63
GOOD
  Price 16.20
  PBV / Sector
2.50 / 2.50
  Earning Per Share 0.85
  PE / Sector
11.15 / 11.15
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
1.77 / 1.77
  Average 1M Daily Value
5.08 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
5.73 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
19.31 / 19.31
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
22.62 / 22.62
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.34 / -0.34
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
24.08 / 24.08
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
26.77 / 26.77
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.17 / -0.17
  ROE (%) / Sector
23.80 / 23.80
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
28.12 / 28.12
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.92 / -1.92
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư75%
X
  Dividend (%) / Sector
4.38 / 4.38
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.58 / 4.58
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.44 / 0.44
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-10-05 05:21:26
  SymbolUTP
  NameUNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorIndustrials >> Paper & Printing Materials
  MarketSET
  Listed Shares650.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 10,530.00 / 10,530.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks