Web
 Analytics
Cổ phiếu ALPHAX - (MAI) | ALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-05-13

Stock Check  (Updated: 2022-05-14 02:30:02)

ALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.55
Price
0.04 (2.65%)
Day Change

ALPHAX Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng42%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.15 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 1.55
  PBV / Sector
5.29 / 2.80
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
N/A / 26.35
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 0.31
  Average 1M Daily Value
34.29 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
42.37 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính56%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.12 / 10.12
  NPM Average (%) / Sector
-1.21 / 9.42
  NPM Change Average (%) / Sector
9.67 / 0.82
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.25 / 13.20
  ROA Average (%) / Sector
-4.03 / 12.65
  ROA Change Average (%) / Sector
10.58 / 2.02
GREAT
  ROE (%) / Sector
-0.31 / 16.95
  ROE Average (%) / Sector
-7.57 / 16.78
  ROE Change Average (%) / Sector
13.77 / 1.05
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.75
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.83
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.40
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolALPHAX
  NameALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Consumer Products
  MarketMAI
  Listed Shares1,805.08 M
  Par Value0.25
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,797.88 / 2,269.73
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks