Web
 Analytics
Cổ phiếu VCOM - (MAI) | Vintcom Technology Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-07-29

Stock Check  (Updated: 2021-07-28 02:31:59)

Vintcom Technology Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 5.75
Price
-0.15 (-2.54%)
Day Change

VCOM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.07 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score44
  Magic Formula Rank by ROA
214
  Magic Formula Rank by ROE
214
  Magic Formula Rank by ROIC
144
  Price 5.75
  PBV / Sector
3.59 / 4.52
  Earning Per Share 0.09
  PE / Sector
19.17 / 26.08
  PEG or PE/Growth / Sector
4.40 / -0.58
  Average 1M Daily Value
10.91 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3.84 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.67 / 6.88
  NPM Average (%) / Sector
4.23 / 7.56
  NPM Change Average (%) / Sector
3.36 / -0.36
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.06 / 4.21
  ROA Average (%) / Sector
6.26 / 5.60
  ROA Change Average (%) / Sector
2.67 / -1.45
GREAT
  ROE (%) / Sector
25.10 / 12.41
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
20.53 / 14.90
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
6.92 / -6.89
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
3.48 / 2.60
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.93 / 3.49
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.01 / -0.56
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-07-28 02:34:53
  SymbolVCOM
  NameVintcom Technology Public Company Limited
  SectorIT Services
  MarketMAI
  Listed Shares307.01 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,765.28 / 3,824.56
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks