Web
            Analytics
Cổ phiếu VCOM - (MAI) | VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-19

Stock Check  (Updated: 2024-04-20 01:30:01)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.26
Price
-0.02 (-0.61%)
Day Change
Social: 0

VCOM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
88
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
88
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
60
GOOD
  Price 3.26
  PBV / Sector
1.73 / 2.50
  Earning Per Share 0.29
  PE / Sector
11.33 / 31.39
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.55 / 20.60
GOOD
  Average 1M Daily Value
0.26 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.09 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.37 / 10.52
  NPM Average (%) / Sector
5.83 / 9.68
  NPM Change Average (%) / Sector
9.18 / 74.09
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
10.69 / 12.87
  ROA Average (%) / Sector
11.15 / 13.30
  ROA Change Average (%) / Sector
8.84 / -11.45
  ROE (%) / Sector
15.16 / 19.52
  ROE Average (%) / Sector
19.11 / 23.06
  ROE Change Average (%) / Sector
2.00 / -9.86
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
9.20 / 3.31
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.71 / 2.70
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
34.64 / 191.18
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-20 05:19:48
  Symbol VCOM
  Name VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Technology
  Market MAI
  Listed Shares 307.01 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,000.84 / 1,976.92
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks