Web
 Analytics
Cổ phiếu AHC - (SET) | AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-05-13

Stock Check  (Updated: 2022-05-14 02:30:02)

AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 18.00
Price
0.10 (0.56%)
Day Change

AHC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Growth" Section
  Select Rate0.02 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
389
  Magic Formula Rank by ROE
389
  Magic Formula Rank by ROIC
106
  Price 18.00
  PBV / Sector
1.46 / 3.18
GOOD
  Earning Per Share 1.72
  PE / Sector
10.44 / 23.34
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.15 / 0.39
GREAT
  Average 1M Daily Value
2.55 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.97 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính60%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.97 / 20.30
  NPM Average (%) / Sector
8.81 / 12.81
  NPM Change Average (%) / Sector
1.85 / 2.23
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.21 / 21.60
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
9.60 / 12.81
  ROA Change Average (%) / Sector
1.84 / 3.17
GOOD
  ROE (%) / Sector
14.97 / 27.35
  ROE Average (%) / Sector
9.31 / 15.49
  ROE Change Average (%) / Sector
1.87 / 4.43
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
3.35 / 3.26
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.65 / 2.33
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.22 / 0.33
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-05-14 05:21:23
  SymbolAHC
  NameAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorServices >> Health Care Services
  MarketSET
  Listed Shares149.91 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,698.37 / 43,677.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks