Web
 Analytics
Cổ phiếu EKH - (SET) | EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 8.00
Price
-0.05 (-0.62%)
Day Change

EKH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score39
  Magic Formula Rank by ROA
617
  Magic Formula Rank by ROE
617
  Magic Formula Rank by ROIC
605
  Price 8.00
  PBV / Sector
5.44 / 4.23
  Earning Per Share 0.17
  PE / Sector
29.90 / 46.25
  PEG or PE/Growth / Sector
4.16 / 0.42
  Average 1M Daily Value
29.11 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
38.90 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận70%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.95 / 12.80
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
15.39 / 13.15
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.84 / -1.45
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
18.61 / 11.79
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
13.66 / 11.47
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.25 / -1.10
  ROE (%) / Sector
19.12 / 14.36
  ROE Average (%) / Sector
12.75 / 12.90
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.74 / -1.15
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.36 / 1.86
  Dividend Average (%) / Sector
2.71 / 2.05
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.79 / 0.39
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolEKH
  NameEKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
  SectorServices >> Health Care Services
  MarketSET
  Listed Shares600.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,800.00 / 42,449.82
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks