Web
            Analytics
Cổ phiếu EKH - (SET) | EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-16

Stock Check  (Updated: 2024-04-12 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 7.50
Price
-0.10 (-1.32%)
Day Change
Social: 50

EKH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 61%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
98
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
98
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
102
  Price 7.50
  PBV / Sector
2.54 / 3.03
  Earning Per Share 0.43
  PE / Sector
17.92 / 31.82
  PEG or PE/Growth / Sector
0.14 / 0.71
GREAT
  Average 1M Daily Value
7.01 M
  Average 1W Daily Value
4.59 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
23.84 / 12.93
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
23.44 / 13.90
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
33.58 / 55.90
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
15.91 / 11.61
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
23.72 / 13.61
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
64.31 / 227.82
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.82 / 12.34
  ROE Average (%) / Sector
22.84 / 15.87
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
55.93 / 74.90
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.00 / 2.60
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.30 / 2.60
  Dividend Change Average (%) / Sector
16.16 / 53.35
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-12 05:19:52
  Symbol EKH
  Name EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 710.19 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,326.42 / 37,994.02
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks