Web
 Analytics
Cổ phiếu AJ - (SET) | A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-01

Stock Check  (Updated: 2022-12-01 02:15:02)

A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 12.40
Price
0.10 (0.81%)
Day Change

AJ Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng52%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score38
  Magic Formula Rank by ROA
603
  Magic Formula Rank by ROE
603
  Magic Formula Rank by ROIC
205
  Price 12.40
  PBV / Sector
1.16 / 1.47
GREAT
  Earning Per Share 0.51
  PE / Sector
12.98 / 20.64
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.03 / 2.42
GREAT
  Average 1M Daily Value
2.73 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.04 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.98 / 6.67
  NPM Average (%) / Sector
3.66 / 6.90
  NPM Change Average (%) / Sector
0.69 / 0.21
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.20 / 8.30
  ROA Average (%) / Sector
4.17 / 8.38
  ROA Change Average (%) / Sector
0.76 / 0.00
  ROE (%) / Sector
9.06 / 10.85
  ROE Average (%) / Sector
7.65 / 10.29
  ROE Change Average (%) / Sector
2.14 / 0.17
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
5.24 / 4.29
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.81 / 3.87
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.72 / 0.47
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-01 05:51:27
  SymbolAJ
  NameA.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorIndustrials >> Packaging
  MarketSET
  Listed Shares440.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,456.00 / 19,368.46
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks