Web
 Analytics
Cổ phiếu AJ - (SET) | A.J. Plast Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 04:50:51)

THB 16.20
Price
1.40 (9.46%)
Day Change
THB 14.80 >> N/A

AJ Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate1.18 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score16
  Magic Formula Rank by ROA
399
  Magic Formula Rank by ROE
399
  Magic Formula Rank by ROIC
402
  Price 14.80
  PBV / Sector
1.57 / 1.61
GOOD
  Earning Per Share 0.68
  PE / Sector
14.48 / -76.46
  PEG or PE/Growth / Sector
0.03 / 1.14
GREAT
  Average 1M Daily Value
16.33M
GREAT
  Average 1W Daily Value
6.17M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.43 / 11.97
  NPM Average (%) / Sector
5.12 / 8.38
  NPM Change Average (%) / Sector
2.11 / 0.57
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.36 / 7.25
  ROA Average (%) / Sector
2.07 / 6.14
  ROA Change Average (%) / Sector
0.17 / -1.19
  ROE (%) / Sector
29.44 / 15.74
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
10.70 / 12.41
  ROE Change Average (%) / Sector
3.90 / -1.83
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
3.58 / 3.82
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.97 / 3.33
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.30 / 1.69
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 04:56:00
  SymbolAJ
  NameA.J. Plast Public Company Limited
  SectorContainers and Packaging
  MarketSET
  Listed Shares399.44M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,911.70M / 4,210.28M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks