Web
 Analytics
Cổ phiếu TPP - (SET) | THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 19.10
Price
-0.10 (-0.52%)
Day Change

TPP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 23) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

23

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng44%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.02 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score12
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 19.10
  PBV / Sector
0.83 / 1.68
GREAT
  Earning Per Share 0.26
  PE / Sector
55.07 / 28.88
  PEG or PE/Growth / Sector
0.45 / 0.64
GOOD
  Average 1M Daily Value
0.12 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.30 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.20 / 8.31
  NPM Average (%) / Sector
4.37 / 7.04
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.66 / 0.40
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.66 / 8.65
  ROA Average (%) / Sector
1.77 / 8.58
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.80 / -0.07
  ROE (%) / Sector
1.50 / 11.09
  ROE Average (%) / Sector
1.60 / 10.39
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.83 / -0.47
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.09 / 3.83
  Dividend Average (%) / Sector
2.49 / 3.20
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.22 / 0.09
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolTPP
  NameTHAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
  SectorIndustrials >> Packaging
  MarketSET
  Listed Shares37.50 M
  Par Value10.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 716.25 / 23,227.56
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks