Web
 Analytics
Cổ phiếu AJA - (SET) | AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.62
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

AJA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng39%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.23 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score59
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.62
  PBV / Sector
4.43 / 1.09
  Earning Per Share -0.09
  PE / Sector
N/A / 19.07
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 4.32
  Average 1M Daily Value
112.17 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
114.89 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính52%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-22.19 / 5.39
  NPM Average (%) / Sector
-60.27 / 5.29
  NPM Change Average (%) / Sector
10.36 / -0.17
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-12.12 / 5.94
  ROA Average (%) / Sector
-18.19 / 6.28
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.13 / -0.20
  ROE (%) / Sector
-15.23 / 6.38
  ROE Average (%) / Sector
-25.85 / 6.55
  ROE Change Average (%) / Sector
3.79 / -0.36
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư8%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.77
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 5.02
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.38
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolAJA
  NameAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
  SectorConsumer Products >> Home & Office Products
  MarketSET
  Listed Shares4,679.02 M
  Par Value0.10
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,900.99 / 1,512.47
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks