Web
 Analytics
Cổ phiếu DTCI - (SET) | D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 28.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

DTCI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score11
  Magic Formula Rank by ROA
422
  Magic Formula Rank by ROE
422
  Magic Formula Rank by ROIC
425
  Price 28.00
  PBV / Sector
0.73 / 1.09
GREAT
  Earning Per Share 0.96
  PE / Sector
10.82 / 18.88
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.21 / 4.34
GREAT
  Average 1M Daily Value
703.75000000
  Average 1W Daily Value
0.00000000
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính60%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.08 / 5.39
  NPM Average (%) / Sector
7.41 / 5.29
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.66 / -0.17
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.49 / 5.94
  ROA Average (%) / Sector
5.15 / 6.28
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.22 / -0.20
  ROE (%) / Sector
6.96 / 6.38
  ROE Average (%) / Sector
4.43 / 6.55
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.15 / -0.36
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.43 / 3.78
  Dividend Average (%) / Sector
1.72 / 5.02
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.48 / 0.38
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolDTCI
  NameD.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorConsumer Products >> Home & Office Products
  MarketSET
  Listed Shares10.00 M
  Par Value10.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 280.00 / 1,506.34
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks