Web
            Analytics
Cổ phiếu DTCI - (SET) | D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-02-23

Stock Check  (Updated: 2024-02-23 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 31.50
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 10

DTCI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 10
  Magic Formula Rank by ROA
495
  Magic Formula Rank by ROE
495
  Magic Formula Rank by ROIC
426
  Price 31.50
  PBV / Sector
0.79 / 0.64
GREAT
  Earning Per Share 1.06
  PE / Sector
21.50 / 30.25
  PEG or PE/Growth / Sector
0.24 / -0.13
GREAT
  Average 1M Daily Value
9125.00000000
  Average 1W Daily Value
3150.00000000
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 52%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.46 / 4.48
  NPM Average (%) / Sector
6.28 / 2.07
  NPM Change Average (%) / Sector
88.77 / -121.12
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
4.16 / 3.72
  ROA Average (%) / Sector
3.04 / 2.79
  ROA Change Average (%) / Sector
51.71 / 17.96
GREAT
  ROE (%) / Sector
3.73 / 3.55
  ROE Average (%) / Sector
2.66 / 2.05
  ROE Change Average (%) / Sector
72.88 / 94.52
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.11 / 2.08
  Dividend Average (%) / Sector
1.04 / 2.62
  Dividend Change Average (%) / Sector
18.91 / 8.11
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-02-23 05:20:02
  Symbol DTCI
  Name D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Consumer Products >> Home & Office Products
  Market SET
  Listed Shares 10.00 M
  Par Value 10.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 315.00 / 1,491.38
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks