Web
 Analytics
Cổ phiếu AKR - (SET) | EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-05-13

Stock Check  (Updated: 2022-05-14 02:30:02)

EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.95
Price
0.01 (1.06%)
Day Change

AKR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.04 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
406
  Magic Formula Rank by ROE
406
  Magic Formula Rank by ROIC
415
  Price 0.95
  PBV / Sector
1.07 / 1.75
GREAT
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
16.18 / 18.90
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.41 / 4.65
  Average 1M Daily Value
6.34 M
  Average 1W Daily Value
8.37 M
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.70 / 22.16
  NPM Average (%) / Sector
0.96 / 19.62
  NPM Change Average (%) / Sector
6.11 / 1.14
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.73 / 8.94
  ROA Average (%) / Sector
2.14 / 7.00
  ROA Change Average (%) / Sector
6.17 / 0.96
GREAT
  ROE (%) / Sector
7.24 / 12.40
  ROE Average (%) / Sector
1.32 / 9.84
  ROE Change Average (%) / Sector
8.53 / 1.72
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư29%
X
  Dividend (%) / Sector
3.16 / 4.01
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.48 / 3.85
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.27
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-05-14 05:21:23
  SymbolAKR
  NameEKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
  SectorResources >> Energy & Utilities
  MarketSET
  Listed Shares1,471.53 M
  Par Value0.80
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,397.96 / 63,596.54
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks