Web
 Analytics
Cổ phiếu QTC - (SET) | QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-01-20

Stock Check  (Updated: 2022-01-20 02:30:02)

QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 6.65
Price
0.05 (0.76%)
Day Change

QTC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
334
  Magic Formula Rank by ROE
334
  Magic Formula Rank by ROIC
357
  Price 6.65
  PBV / Sector
1.34 / 2.01
GOOD
  Earning Per Share 0.26
  PE / Sector
19.52 / 21.74
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.60 / -2.58
  Average 1M Daily Value
41.11 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
94.07 M
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.35 / 23.15
  NPM Average (%) / Sector
11.43 / 19.71
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
3.45 / 1.98
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.27 / 8.51
  ROA Average (%) / Sector
7.62 / 6.66
  ROA Change Average (%) / Sector
1.82 / 0.92
GOOD
  ROE (%) / Sector
6.92 / 12.79
  ROE Average (%) / Sector
7.33 / 9.27
  ROE Change Average (%) / Sector
2.30 / 2.22
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
X
  Dividend (%) / Sector
6.02 / 2.93
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.56 / 3.58
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.10 / -0.51
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-01-20 08:07:12
  SymbolQTC
  NameQTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorResources >> Energy & Utilities
  MarketSET
  Listed Shares341.09 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,268.27 / 82,426.97
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks