Web
 Analytics
Cổ phiếu SSTRT - (SET) | Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 5.55
Price
0.10 (1.83%)
Day Change

SSTRT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng54%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.01 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score11
  Magic Formula Rank by ROA
229
  Magic Formula Rank by ROE
229
  Magic Formula Rank by ROIC
247
  Price 5.55
  PBV / Sector
0.68 / 0.91
GREAT
  Earning Per Share 0.14
  PE / Sector
10.88 / 22.52
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.92 / -0.23
  Average 1M Daily Value
0.19 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.21 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
71.25 / 69.65
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
49.59 / 63.51
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
62.76 / 7.93
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.81 / 3.81
  ROA Average (%) / Sector
2.06 / 3.68
  ROA Change Average (%) / Sector
2.79 / 1.23
GREAT
  ROE (%) / Sector
6.73 / 7.05
  ROE Average (%) / Sector
3.71 / 6.51
  ROE Change Average (%) / Sector
4.65 / 2.34
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
  Dividend (%) / Sector
3.96 / 5.98
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.25 / 5.31
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.15 / 0.31
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:17
  SymbolSSTRT
  NameSub Sri Thai Real Estate Investment Trust
  SectorEquity Real Estate Investment Trusts (REITs)
  MarketSET
  Listed Shares156.25 M
  Par Value7.43
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 867.1875 / 7842.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks