Web
 Analytics
Cổ phiếu TRUBB - (SET) | THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-11-28

Stock Check  (Updated: 2022-11-29 02:15:02)

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.92
Price
-0.01 (-0.52%)
Day Change

TRUBB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng63%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.06 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score43
  Magic Formula Rank by ROA
81
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
81
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
23
GREAT
  Price 1.92
  PBV / Sector
0.43 / 1.28
GREAT
  Earning Per Share 0.39
  PE / Sector
2.92 / 13.51
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.03 / -0.01
GREAT
  Average 1M Daily Value
6.43 M
  Average 1W Daily Value
3.51 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.15 / 5.59
  NPM Average (%) / Sector
0.39 / 4.76
  NPM Change Average (%) / Sector
0.83 / 0.38
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.01 / 11.70
  ROA Average (%) / Sector
4.04 / 8.94
  ROA Change Average (%) / Sector
1.44 / 0.95
GOOD
  ROE (%) / Sector
16.03 / 16.09
  ROE Average (%) / Sector
4.28 / 12.35
  ROE Change Average (%) / Sector
3.80 / 0.69
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
7.81 / 7.35
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.02 / 4.62
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.08 / 0.68
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-11-29 05:51:26
  SymbolTRUBB
  NameTHAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
  SectorAgro & Food Industry >> Agribusiness
  MarketSET
  Listed Shares817.78 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,570.13 / 7,643.30
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks