Web
 Analytics
Cổ phiếu LIT - (MAI) | Lease IT Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 04:50:51)

THB 3.20
Price
0.02 (0.63%)
Day Change
THB 3.18 >> N/A

LIT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng57%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score16
  Magic Formula Rank by ROA
8
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
8
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
28
GREAT
  Price 3.18
  PBV / Sector
0.68 / 1.03
GREAT
  Earning Per Share 0.07
  PE / Sector
10.10 / 13.65
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.20 / -0.93
  Average 1M Daily Value
0.59M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.88M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
31.73 / 24.92
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
42.93 / 33.11
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-7.13 / -2.48
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.46 / 2.40
  ROA Average (%) / Sector
4.96 / 3.59
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.19 / -1.11
  ROE (%) / Sector
6.11 / 6.64
  ROE Average (%) / Sector
14.31 / 11.50
  ROE Change Average (%) / Sector
-12.33 / -2.21
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
7.55 / 7.47
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.34 / 5.63
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.71 / 1.63
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 04:56:00
  SymbolLIT
  NameLease IT Public Company Limited
  SectorDiversified Financial Services
  MarketMAI
  Listed Shares221.45M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 704.21M / 814.72M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks