Web
 Analytics
Cổ phiếu AEONTS - (SET) | AEON THANA SINSAP (THAILAND) - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-05-13

Stock Check  (Updated: 2022-05-14 02:30:02)

AEON THANA SINSAP (THAILAND)
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 183.50
Price
3.00 (1.66%)
Day Change

AEONTS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng44%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.02 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
309
  Magic Formula Rank by ROE
309
  Magic Formula Rank by ROIC
633
  Price 183.50
  PBV / Sector
2.31 / 2.04
  Earning Per Share 14.21
  PE / Sector
12.91 / 23.00
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
1.59 / -0.02
  Average 1M Daily Value
64.73 M
  Average 1W Daily Value
72.73 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận39%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.76 / 27.36
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
18.17 / 16.12
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.55 / 11.50
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.11 / 8.52
  ROA Average (%) / Sector
7.53 / 7.88
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.12 / 0.22
  ROE (%) / Sector
19.23 / 13.73
  ROE Average (%) / Sector
19.77 / 13.24
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.23 / 0.16
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
2.81 / 4.51
  Dividend Average (%) / Sector
2.45 / 4.12
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.17 / 0.09
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-05-14 05:21:23
  SymbolAEONTS
  NameAEON THANA SINSAP (THAILAND)
  SectorFinancials >> Finance & Securities
  MarketSET
  Listed Shares250.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignXD
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 45,875.00 / 28,355.96
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks