Web
            Analytics
Cổ phiếu SAK - (SET) | SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-19

Stock Check  (Updated: 2024-04-20 01:30:01)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.74
Price
-0.18 (-3.66%)
Day Change
Social: 35

SAK Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 48%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 35
  Magic Formula Rank by ROA
167
  Magic Formula Rank by ROE
167
  Magic Formula Rank by ROIC
243
  Price 4.74
  PBV / Sector
1.71 / 1.17
  Earning Per Share 0.36
  PE / Sector
13.25 / 17.45
  PEG or PE/Growth / Sector
0.79 / -1.22
  Average 1M Daily Value
10.53 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
10.06 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 77%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
27.35 / 18.15
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
29.40 / 22.42
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
9.59 / 190.66
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
10.10 / 6.15
  ROA Average (%) / Sector
9.65 / 7.24
  ROA Change Average (%) / Sector
5.99 / -9.07
  ROE (%) / Sector
13.41 / 9.11
  ROE Average (%) / Sector
13.62 / 11.74
  ROE Change Average (%) / Sector
2.90 / -1.32
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.16 / 3.67
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.33 / 4.49
  Dividend Change Average (%) / Sector
47.81 / 40.11
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-20 05:19:48
  Symbol SAK
  Name SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Financials >> Finance & Securities
  Market SET
  Listed Shares 2,096.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 9,935.04 / 16,459.68
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks