Web
            Analytics
Cổ phiếu Q-CON - (SET) | QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-21

Stock Check  (Updated: 2023-03-22 02:02:31)

QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 16.20
Price
0.10 (0.62%)
Day Change

Q-CON Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Growth" Section
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 26
  Magic Formula Rank by ROA
346
  Magic Formula Rank by ROE
346
  Magic Formula Rank by ROIC
443
  Price 16.20
  PBV / Sector
2.97 / 1.70
  Earning Per Share 0.77
  PE / Sector
21.05 / 18.09
  PEG or PE/Growth / Sector
0.30 / 1.53
GREAT
  Average 1M Daily Value
59.21 M
  Average 1W Daily Value
74.80 M
Yếu tố Kỹ thuật 85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 35%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.27 / 8.55
  NPM Average (%) / Sector
8.02 / 7.83
  NPM Change Average (%) / Sector
2.57 / 0.45
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.77 / 9.63
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
8.62 / 8.88
  ROA Change Average (%) / Sector
3.05 / 0.42
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.74 / 11.45
  ROE Average (%) / Sector
7.99 / 10.64
  ROE Change Average (%) / Sector
2.90 / 0.55
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 83%
X
  Dividend (%) / Sector
4.63 / 4.36
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.16 / 4.18
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.88 / -0.07
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-22 08:44:03
  Symbol Q-CON
  Name QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
  Sector Property & Construction >> Construction Materials
  Market SET
  Listed Shares 400.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,480.00 / 37,209.84
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks