Web
 Analytics
Cổ phiếu BAY - (SET) | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 32.75
Price
0.25 (0.77%)
Day Change

BAY Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.12 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score47
  Magic Formula Rank by ROA
494
  Magic Formula Rank by ROE
494
  Magic Formula Rank by ROIC
589
  Price 32.75
  PBV / Sector
0.79 / 0.83
GREAT
  Earning Per Share 2.86
  PE / Sector
7.89 / 13.67
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
2.56 / 0.74
  Average 1M Daily Value
61.93 M
  Average 1W Daily Value
23.21 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận39%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
31.96 / 25.03
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
23.58 / 31.05
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.99 / -1.16
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.40 / 2.24
  ROA Average (%) / Sector
2.84 / 2.86
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.19 / -0.11
  ROE (%) / Sector
10.44 / 7.45
  ROE Average (%) / Sector
10.58 / 9.75
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.82 / -1.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.07 / 3.23
  Dividend Average (%) / Sector
2.48 / 4.47
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.19 / 1.30
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-10-27 05:21:09
  SymbolBAY
  NameBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorFinancials >> Banking
  MarketSET
  Listed Shares7,355.76 M
  Par Value10.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 240,901.20 / 156,900.64
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks