Web
 Analytics
Cổ phiếu BAY - (SET) | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-01

Stock Check  (Updated: 2022-12-01 02:15:02)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 31.00
Price
-0.25 (-0.81%)
Day Change

BAY Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng50%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.12 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
566
  Magic Formula Rank by ROE
566
  Magic Formula Rank by ROIC
221
  Price 31.00
  PBV / Sector
0.68 / 0.81
GREAT
  Earning Per Share 3.17
  PE / Sector
7.68 / 10.23
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.47 / -1.38
GOOD
  Average 1M Daily Value
16.92 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
9.48 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
22.89 / 24.58
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
20.88 / 25.86
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
1.34 / 0.67
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.27 / 2.50
  ROA Average (%) / Sector
2.66 / 2.67
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.18 / -0.13
  ROE (%) / Sector
9.23 / 9.16
  ROE Average (%) / Sector
10.40 / 9.21
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.35 / -0.35
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
2.74 / 3.61
  Dividend Average (%) / Sector
2.30 / 4.32
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.13 / 0.01
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-01 05:51:27
  SymbolBAY
  NameBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorFinancials >> Banking
  MarketSET
  Listed Shares7,355.76 M
  Par Value10.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 228,028.61 / 165,299.96
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks