Web
            Analytics
Cổ phiếu SCB - (SET) | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-24 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 100.50
Price
-1.00 (-0.99%)
Day Change
Social: 50

SCB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.26 From 30 days period
  Watch Rate 0.32 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
353
  Magic Formula Rank by ROE
353
  Magic Formula Rank by ROIC
383
  Price 100.50
  PBV / Sector
0.69 / 0.69
GREAT
  Earning Per Share 3.35
  PE / Sector
7.72 / 7.79
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 1.22
  Average 1M Daily Value
798.23 M
  Average 1W Daily Value
820.60 M
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
21.42 / 19.72
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
21.04 / 21.10
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
1.23 / 3.47
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.76 / 3.15
  ROA Average (%) / Sector
2.48 / 2.85
  ROA Change Average (%) / Sector
17.77 / 8.36
GOOD
  ROE (%) / Sector
9.12 / 9.14
  ROE Average (%) / Sector
8.84 / 9.24
  ROE Change Average (%) / Sector
6.13 / 6.45
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
10.29 / 6.19
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
8.25 / 4.91
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
61.49 / 20.14
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-24 05:22:32
  Symbol SCB
  Name THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
  Sector Financials >> Banking
  Market SET
  Listed Shares 3,367.11 M
  Par Value 10.00
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 338,394.28 / 141,979.66
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks