Web
 Analytics
Cổ phiếu CIMBT - (SET) | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.03
Price
-0.02 (-1.90%)
Day Change

CIMBT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score21
  Magic Formula Rank by ROA
931
  Magic Formula Rank by ROE
931
  Magic Formula Rank by ROIC
942
  Price 1.03
  PBV / Sector
0.86 / 0.84
GREAT
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
41.73 / 14.18
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / 0.74
GREAT
  Average 1M Daily Value
64.72 M
  Average 1W Daily Value
99.57 M
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận35%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.11 / 25.03
  NPM Average (%) / Sector
5.56 / 31.05
  NPM Change Average (%) / Sector
1.91 / -1.16
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.68 / 2.24
  ROA Average (%) / Sector
1.62 / 2.86
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.07 / -0.11
  ROE (%) / Sector
2.06 / 7.45
  ROE Average (%) / Sector
2.13 / 9.75
  ROE Change Average (%) / Sector
0.64 / -1.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.49 / 3.26
  Dividend Average (%) / Sector
0.21 / 4.47
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.28 / 1.30
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolCIMBT
  NameCIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorFinancials >> Banking
  MarketSET
  Listed Shares34,822.26 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 35,866.93 / 156,085.68
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks