Web
 Analytics
Cổ phiếu TTB - (SET) | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.14
Price
-0.01 (-0.87%)
Day Change

TTB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.97 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
700
  Magic Formula Rank by ROE
700
  Magic Formula Rank by ROIC
722
  Price 1.14
  PBV / Sector
0.54 / 0.83
GREAT
  Earning Per Share 0.06
  PE / Sector
13.48 / 13.67
  PEG or PE/Growth / Sector
1.13 / 0.74
  Average 1M Daily Value
417.87 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
275.53 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận37%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.24 / 25.03
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
20.08 / 31.05
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.87 / -1.16
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.35 / 2.24
  ROA Average (%) / Sector
2.16 / 2.86
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.27 / -0.11
  ROE (%) / Sector
4.01 / 7.45
  ROE Average (%) / Sector
8.07 / 9.75
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.65 / -1.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
X
  Dividend (%) / Sector
3.94 / 3.23
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.40 / 4.47
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.33 / 1.30
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-10-27 05:21:09
  SymbolTTB
  NameTMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorFinancials >> Banking
  MarketSET
  Listed Shares96,622.87 M
  Par Value0.95
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 110,150.08 / 156,900.64
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks