Web
 Analytics
Cổ phiếu TTB - (SET) | TMBThanachart Bank Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 03:41:53)

TMBThanachart Bank Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.15
Price
0.01 (0.88%)
Day Change

TTB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng57%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate1.14 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score11
  Magic Formula Rank by ROA
6
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
6
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
2
GREAT
  Price 1.15
  PBV / Sector
0.53 / 0.76
GREAT
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
12.78 / 15.97
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.29 / -0.52
  Average 1M Daily Value
322.37 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
376.09 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
24.48 / 32.07
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
27.75 / 34.58
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-10.37 / -4.57
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.62 / 1.39
  ROA Average (%) / Sector
0.82 / 1.30
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.65 / 0.14
  ROE (%) / Sector
5.40 / 8.58
  ROE Average (%) / Sector
7.55 / 9.19
  ROE Change Average (%) / Sector
-6.34 / -1.41
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.35 / 3.55
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
0.87 / 3.52
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.35 / -0.06
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 03:46:00
  SymbolTTB
  NameTMBThanachart Bank Public Company Limited
  SectorBanks
  MarketSET
  Listed Shares96,409.42 M
  Par Value0.95
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.11 M / 0.14 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks