Web
 Analytics
Cổ phiếu NYT - (SET) | Namyong Terminal Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-11-26

Stock Check  (Updated: 2020-11-26 03:36:01)

THB 3.60
Price
0.16 (4.65%)
Day Change
THB 3.60 >> N/A

NYT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score16
  Magic Formula Rank by ROA
213
  Magic Formula Rank by ROE
213
  Magic Formula Rank by ROIC
237
  Price 3.60
  PBV / Sector
1.41 / 2.12
GOOD
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
20.75 / 40.40
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.46 / -0.71
  Average 1M Daily Value
16.48 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
29.48 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.22 / 12.70
  NPM Average (%) / Sector
23.71 / 18.95
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.11 / 3.47
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.71 / 3.05
  ROA Average (%) / Sector
6.25 / 4.24
  ROA Change Average (%) / Sector
0.08 / -0.42
  ROE (%) / Sector
2.65 / 5.97
  ROE Average (%) / Sector
8.82 / 10.78
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.86 / -2.68
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
13.89 / 5.74
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
8.01 / 3.71
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
10.88 / 4.92
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-11-26 03:43:12
  SymbolNYT
  NameNamyong Terminal Public Company Limited
  SectorTransportation Infrastructure
  MarketSET
  Listed Shares1,240.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,464.00 M / 49,470.60 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks