Web
 Analytics
Cổ phiếu WICE - (SET) | WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-10-27

Stock Check  (Updated: 2021-10-27 02:30:02)

WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 12.80
Price
0.10 (0.79%)
Day Change

WICE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng58%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.12 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
256
  Magic Formula Rank by ROE
256
  Magic Formula Rank by ROIC
248
  Price 12.80
  PBV / Sector
8.47 / 2.90
  Earning Per Share 0.30
  PE / Sector
27.04 / 26.98
  PEG or PE/Growth / Sector
0.41 / 9.38
GOOD
  Average 1M Daily Value
59.80 M
  Average 1W Daily Value
31.92 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.62 / 21.17
  NPM Average (%) / Sector
5.67 / 10.39
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.27 / -0.44
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
22.35 / 10.60
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
11.69 / 7.93
  ROA Change Average (%) / Sector
2.12 / -1.00
GREAT
  ROE (%) / Sector
35.20 / 14.80
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
13.69 / 9.88
  ROE Change Average (%) / Sector
4.27 / -2.81
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.09 / 2.51
  Dividend Average (%) / Sector
3.12 / 2.37
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.10 / 0.50
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-10-27 05:21:09
  SymbolWICE
  NameWICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorServices >> Transportation & Logistics
  MarketSET
  Listed Shares651.90 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 8,344.31 / 20,167.47
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks