Web
            Analytics
Cổ phiếu WICE - (SET) | WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-21

Stock Check  (Updated: 2023-03-22 02:02:31)

WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 10.10
Price
0.10 (1.00%)
Day Change

WICE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 75%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
29
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
29
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
27
GREAT
  Price 10.10
  PBV / Sector
4.00 / 1.74
  Earning Per Share 0.85
  PE / Sector
11.85 / 22.83
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.10 / 0.42
GREAT
  Average 1M Daily Value
33.24 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
16.19 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 47%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.34 / 19.89
  NPM Average (%) / Sector
6.28 / 12.64
  NPM Change Average (%) / Sector
0.55 / 2.71
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
22.76 / 12.39
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
17.14 / 8.63
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
2.82 / 1.61
GREAT
  ROE (%) / Sector
37.73 / 16.63
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
26.09 / 9.19
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
6.50 / 2.95
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 33%
X
  Dividend (%) / Sector
4.36 / 5.75
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.99 / 4.77
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.36 / 1.12
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-22 08:44:03
  Symbol WICE
  Name WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Transportation & Logistics
  Market SET
  Listed Shares 651.90 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,584.18 / 21,396.22
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks