Web
            Analytics
Cổ phiếu AS - (SET) | ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-05-29 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.66
Price
-0.14 (-2.92%)
Day Change
Social: 50

AS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 67%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
20
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
20
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
22
GREAT
  Price 4.66
  PBV / Sector
2.59 / 1.49
  Earning Per Share 0.15
  PE / Sector
9.52 / 25.26
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.21 / 0.22
  Average 1M Daily Value
4.08 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.13 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.09 / 12.67
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
20.42 / 9.96
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.40 / -26.28
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
20.26 / 6.71
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
35.29 / 6.81
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-18.27 / 56.51
  ROE (%) / Sector
26.02 / 7.46
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
52.93 / 8.70
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-25.04 / 234.58
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 37%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.54
  Dividend Average (%) / Sector
3.91 / 3.85
  Dividend Change Average (%) / Sector
133.30 / 46.35
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-05-29 05:19:43
  Symbol AS
  Name ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Media & Publishing
  Market SET
  Listed Shares 510.76 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,451.67 / 6,309.43
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks