Web
 Analytics
Cổ phiếu AS - (SET) | ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-08-11

Stock Check  (Updated: 2022-08-12 02:30:02)

ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 15.70
Price
0.40 (2.61%)
Day Change

AS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng63%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.11 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
114
  Magic Formula Rank by ROE
114
  Magic Formula Rank by ROIC
588
  Price 15.70
  PBV / Sector
7.94 / 2.80
  Earning Per Share 0.23
  PE / Sector
15.45 / 52.54
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / -0.91
GREAT
  Average 1M Daily Value
35.25 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
28.25 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
22.22 / 12.45
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
15.42 / 10.69
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
4.90 / 0.81
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
48.38 / 12.73
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
34.13 / 9.35
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
10.76 / 1.41
GREAT
  ROE (%) / Sector
65.25 / 16.90
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
52.96 / 12.61
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
13.57 / 1.52
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.16 / 3.64
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.73 / 3.14
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.86 / 0.11
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-08-12 05:21:25
  SymbolAS
  NameASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
  SectorServices >> Media & Publishing
  MarketSET
  Listed Shares469.64 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 7,373.38 / 10,666.43
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks