Web
 Analytics
Cổ phiếu JKN - (SET) | JKN Global Media Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 03:41:53)

JKN Global Media Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 10.00
Price
-0.20 (-1.96%)
Day Change

JKN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.22 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score60
  Magic Formula Rank by ROA
185
  Magic Formula Rank by ROE
185
  Magic Formula Rank by ROIC
217
  Price 10.00
  PBV / Sector
2.23 / 5.14
  Earning Per Share 0.16
  PE / Sector
19.23 / 44.05
  PEG or PE/Growth / Sector
1.05 / -0.82
  Average 1M Daily Value
110.05 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
87.09 M
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
22.49 / 38.46
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
17.62 / 5.55
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.43 / 42.27
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.17 / 4.27
  ROA Average (%) / Sector
7.43 / 3.80
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.13 / 1.38
  ROE (%) / Sector
14.87 / 9.69
  ROE Average (%) / Sector
13.44 / 8.32
  ROE Change Average (%) / Sector
2.12 / 2.80
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.10 / 1.29
  Dividend Average (%) / Sector
1.82 / 1.65
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.63 / -0.51
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 03:46:00
  SymbolJKN
  NameJKN Global Media Public Company Limited
  SectorMedia
  MarketSET
  Listed Shares607.50 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6074.9826 / 0.01 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks