Web
 Analytics
Cổ phiếu WIIK - (SET) | WIIK Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

THB 2.72
Price
0.04 (1.49%)
Day Change

WIIK Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.14 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score29
  Magic Formula Rank by ROA
276
  Magic Formula Rank by ROE
276
  Magic Formula Rank by ROIC
277
  Price 2.72
  PBV / Sector
1.18 / 2.21
GREAT
  Earning Per Share 0.06
  PE / Sector
10.88 / 20.17
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.03 / -0.01
GREAT
  Average 1M Daily Value
50.93 M
  Average 1W Daily Value
29.86 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.31 / 7.60
  NPM Average (%) / Sector
5.67 / 6.39
  NPM Change Average (%) / Sector
-8.20 / -4.34
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.28 / 5.19
  ROA Average (%) / Sector
3.75 / 4.90
  ROA Change Average (%) / Sector
-4.35 / -1.96
  ROE (%) / Sector
10.31 / 10.52
  ROE Average (%) / Sector
8.22 / 11.08
  ROE Change Average (%) / Sector
-14.71 / -9.30
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
6.99 / 4.02
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.38 / 2.63
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
6.08 / 2.08
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:17
  SymbolWIIK
  NameWIIK Public Company Limited
  SectorBuilding Products
  MarketSET
  Listed Shares577.43 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1570.6016 / 7776.76
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks