Web
            Analytics
Cổ phiếu 3BBIF - (SET) | 3BB INTERNET INFRASTRUCTURE FUND - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-24

Stock Check  (Updated: 2024-04-24 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

3BB INTERNET INFRASTRUCTURE FUND
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 5.80
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 2

3BBIF Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 29%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 2
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 5.80
  PBV / Sector
0.69 / 2.28
GREAT
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
N/A / 20.16
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 1.04
  Average 1M Daily Value
25.16 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
21.83 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 25%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 25%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.00 / 1,729.82
  NPM Average (%) / Sector
0.00 / 489.46
  NPM Change Average (%) / Sector
0.00 / 56.69
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 10.75
  ROA Average (%) / Sector
0.00 / 9.34
  ROA Change Average (%) / Sector
0.00 / 10.14
  ROE (%) / Sector
0.00 / 22.95
  ROE Average (%) / Sector
0.00 / 15.84
  ROE Change Average (%) / Sector
0.00 / -2.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
7.93 / 4.54
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
10.25 / 4.45
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
8.86 / 243.25
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  Symbol 3BBIF
  Name 3BB INTERNET INFRASTRUCTURE FUND
  Sector Technology >> Information & Communication Technology
  Market SET
  Listed Shares 8,000.00 M
  Par Value 9.53
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 46,400.00 / 37,406.37
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks