Web
 Analytics
Cổ phiếu ADVANC - (SET) | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-01

Stock Check  (Updated: 2022-12-01 02:15:02)

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 189.00
Price
1.00 (0.53%)
Day Change

ADVANC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng50%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.49 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
467
  Magic Formula Rank by ROE
467
  Magic Formula Rank by ROIC
292
  Price 189.00
  PBV / Sector
7.20 / 4.58
  Earning Per Share 6.27
  PE / Sector
22.03 / 30.49
  PEG or PE/Growth / Sector
-7.49 / -2.33
  Average 1M Daily Value
1,124.75 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
768.14 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.58 / 21.43
  NPM Average (%) / Sector
15.74 / 16.91
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.96 / 1.99
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
10.47 / 8.69
  ROA Average (%) / Sector
12.43 / 8.58
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.93 / -0.05
  ROE (%) / Sector
33.39 / 15.89
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
41.95 / 15.88
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-5.42 / -0.50
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
4.07 / 3.50
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.73 / 4.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.01 / -0.38
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-01 05:51:27
  SymbolADVANC
  NameADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
  SectorTechnology >> Information & Communication Technology
  MarketSET
  Listed Shares2,974.21 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 562,125.64 / 46,806.88
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks