Web
            Analytics
Cổ phiếu ADVANC - (SET) | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-17 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 209.00
Price
-2.00 (-0.95%)
Day Change
Social: 50

ADVANC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Growth" Section
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
297
  Magic Formula Rank by ROE
297
  Magic Formula Rank by ROIC
270
  Price 209.00
  PBV / Sector
7.36 / 2.12
  Earning Per Share 2.84
  PE / Sector
20.39 / 26.06
  PEG or PE/Growth / Sector
9.31 / 87.70
  Average 1M Daily Value
975.00 M
  Average 1W Daily Value
1,068.75 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.81 / 1,235.82
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
15.13 / 700.06
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.25 / 61.05
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
11.53 / 10.75
  ROA Average (%) / Sector
11.18 / 10.10
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.84 / 17.52
  ROE (%) / Sector
37.28 / 25.69
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
34.70 / 18.46
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
0.08 / 3.08
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.08 / 4.73
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.76 / 4.46
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.33 / 260.67
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-15 05:20:32
  Symbol ADVANC
  Name ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
  Sector Technology >> Information & Communication Technology
  Market SET
  Listed Shares 2,974.21 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 627,558.25 / 37,168.75
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks