Web
 Analytics
Cổ phiếu JTS - (SET) | JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-10-04

Stock Check  (Updated: 2022-10-04 02:30:02)

JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 63.00
Price
0.50 (0.79%)
Day Change

JTS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng58%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.20 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
606
  Magic Formula Rank by ROE
606
  Magic Formula Rank by ROIC
548
  Price 63.00
  PBV / Sector
55.11 / 5.72
  Earning Per Share 0.19
  PE / Sector
146.20 / 30.22
  PEG or PE/Growth / Sector
0.46 / -1.85
GOOD
  Average 1M Daily Value
105.63 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
71.03 M
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.75 / 22.94
  NPM Average (%) / Sector
11.64 / 17.22
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
0.46 / 2.38
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
19.96 / 9.28
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
9.79 / 8.73
  ROA Change Average (%) / Sector
4.59 / 0.17
GREAT
  ROE (%) / Sector
46.41 / 17.13
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
15.85 / 16.18
  ROE Change Average (%) / Sector
11.21 / -0.09
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.65
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 4.29
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.33
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-10-04 05:21:24
  SymbolJTS
  NameJASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
  SectorTechnology >> Information & Communication Technology
  MarketSET
  Listed Shares706.46 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 44,506.81 / 48,345.48
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks