Web
            Analytics
Cổ phiếu JMART - (SET) | JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-05-29 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 13.00
Price
-0.40 (-2.99%)
Day Change
Social: 50

JMART Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 47%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
588
  Magic Formula Rank by ROE
588
  Magic Formula Rank by ROIC
618
  Price 13.00
  PBV / Sector
1.03 / 2.23
GREAT
  Earning Per Share 0.16
  PE / Sector
232.59 / 26.77
  PEG or PE/Growth / Sector
2,098.64 / 84.58
  Average 1M Daily Value
133.14 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
61.66 M
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 58%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.52 / 1,235.82
  NPM Average (%) / Sector
13.94 / 700.06
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
50.60 / 61.05
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
4.63 / 10.75
  ROA Average (%) / Sector
7.26 / 10.10
  ROA Change Average (%) / Sector
-7.63 / 17.52
  ROE (%) / Sector
0.43 / 25.69
  ROE Average (%) / Sector
10.77 / 18.46
  ROE Change Average (%) / Sector
-73.75 / 3.08
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 37%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 4.46
  Dividend Average (%) / Sector
3.01 / 4.39
  Dividend Change Average (%) / Sector
125.66 / 239.21
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-05-29 05:19:43
  Symbol JMART
  Name JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Technology >> Information & Communication Technology
  Market SET
  Listed Shares 1,457.91 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 19,535.99 / 36,485.96
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks