Web
            Analytics
Cổ phiếu MFEC - (SET) | MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2024-04-24

Stock Check  (Updated: 2024-04-24 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 6.85
Price
-0.05 (-0.72%)
Day Change
Social: 12

MFEC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 63%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 12
  Magic Formula Rank by ROA
171
  Magic Formula Rank by ROE
171
  Magic Formula Rank by ROIC
48
GREAT
  Price 6.85
  PBV / Sector
1.20 / 2.28
GREAT
  Earning Per Share 1.54
  PE / Sector
4.47 / 20.16
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
2.83 / 1.04
  Average 1M Daily Value
0.95 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.36 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 47%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.59 / 1,729.82
  NPM Average (%) / Sector
6.27 / 489.46
  NPM Change Average (%) / Sector
27.42 / 56.69
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
11.51 / 10.75
  ROA Average (%) / Sector
7.62 / 9.34
  ROA Change Average (%) / Sector
22.80 / 10.14
GREAT
  ROE (%) / Sector
29.84 / 22.95
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
16.11 / 15.84
  ROE Change Average (%) / Sector
36.87 / -2.00
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 91%
X
  Dividend (%) / Sector
5.80 / 4.54
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.58 / 4.45
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.19 / 243.25
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-04-24 05:19:48
  Symbol MFEC
  Name MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Technology >> Information & Communication Technology
  Market SET
  Listed Shares 441.45 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,046.03 / 37,406.37
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks