Web
 Analytics
Cổ phiếu AIT - (SET) | ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-08-11

Stock Check  (Updated: 2022-08-12 02:30:02)

ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 6.50
Price
0.35 (5.69%)
Day Change

AIT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Growth" Section
  Select Rate0.19 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
199
  Magic Formula Rank by ROE
199
  Magic Formula Rank by ROIC
407
  Price 6.50
  PBV / Sector
2.08 / 9.31
  Earning Per Share 0.16
  PE / Sector
11.72 / 41.92
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.35 / -2.76
GOOD
  Average 1M Daily Value
17.63 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
33.12 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận35%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.88 / 30.45
  NPM Average (%) / Sector
7.27 / 22.46
  NPM Change Average (%) / Sector
1.57 / 3.39
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.71 / 10.25
  ROA Average (%) / Sector
9.63 / 9.66
  ROA Change Average (%) / Sector
1.25 / 0.25
GOOD
  ROE (%) / Sector
18.23 / 19.20
  ROE Average (%) / Sector
14.35 / 17.96
  ROE Change Average (%) / Sector
2.45 / 0.43
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
X
  Dividend (%) / Sector
6.77 / 3.38
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.41 / 4.07
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.91 / 0.01
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-08-12 05:21:25
  SymbolAIT
  NameADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
  SectorTechnology >> Information & Communication Technology
  MarketSET
  Listed Shares1,031.60 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,705.43 / 69,731.20
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks